Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie pod adresem www.starydzikow.naszgok.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2013-05-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-05-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • nie wszystkie elementy graficzne posiadają tekst alternatywny,
  • odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu podkreśleniem tylko po najechaniu na nie kursorem myszki,
  • część plików zamieszczanych na stronie (najczęściej w formacie DOC i PDF) nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Panek, kultura@starydzikow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 631-80-45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie posiada jedno wejście. Przed wejściem są schody i nie ma udogodnień dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli.

Budynek Ośrodka składa się z parteru i piętra. Nie jest wyposażony jest w windę.

Nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma pętli indukcyjnych. Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Schody nie są wyposażone w oznaczenia kontrastowe.

Przed budynkiem GOK nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na chwilę obecną w Ośrodku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.