Działalność kulturalna na terenie gminy kultywowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie, który w czerwcu 1990r. zgodnie z ustawą, został wpisany do rejestru Instytucji Kultury. Podstawowym zadaniem GOK jest zaspokojenie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez: tworzenie i upowszechnienie różnych dziedzin kultury, sztuki profesjonalnej i amatorskiej, inicjowanie określonych zadań z zakresu kultury, udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno-oświatowemu, organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno-wychowawczej, rozrywkowej, wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających kulturę.

Gminny Ośrodek Kultury zrzesza liczne zespoły artystyczne, młodzieżowe i zespoły Kół Gospodyń Wiejskich. Przy Gminnym Ośrodku Kultury obecnie działają zespoły:

- Zespół Śpiewaczy „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa

- Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Dzikowie

- Koło Gospodyń Wiejskich w Ułazowie

- Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Cewkowie

- Koło Gospodyń Wiejskich w Moszczanicy

- Młodzieżowa Grupa Taneczna

- Koło Seniorów „Biała Czeremcha”

Zespoły artystyczne działające na terenie gminy Stary Dzików często biorą udział w imprezach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zespół KGW z Cewkowa Woli występował w Jeleniej Górze na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych, w Kazimierzu n. Wisłą na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel Śpiewaków i Zespołów Śpiewaczych. W swoim repertuarze posiadają również obrzędy i zwyczaje ludowe takie jak: święcenie paschy pokazywane w Reczpolu podczas Kiermaszu Wielkanocnego, obrzęd kiszenia kapusty, pokazywały przędzenie lnu, kiszenie kapusty. Zespół „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa może poszczycić się licznymi wyjazdami na Regionalne Przeglądy Zespołów Śpiewaczych i Grup Obrzędowych organizowane między innymi przez Centrum Kulturalne w Przemyślu i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Przedstawiał obrzędy weselne, obrzęd żniwny, pieczenie chleba, wiosenne wyprowadzanie krowy na wypas.

W tym roku na eliminacjach Regionalnego Przeglądu Kapel Śpiewaków i Zespołów Śpiewaczych w Kańczudze zespół śpiewaczy „Dzikowianie” zajął II miejsce, pani Aniela Mrówka z zespołu KGW Cewków Wola w kategorii solistka zajęła I miejsce i zakwalifikowała się po raz drugi do Kazimierza n. Wisłą na  Ogólnopolski Przegląd Kapel Solistów i Zespołów Śpiewaczych.

Młodzieżowa Grupa Taneczna reprezentuje gminę w pokazach tanecznych na dożynkach i przeglądach tanecznych poza terenem gminy oraz za granicą. Opiekunem grupy jest Bogdan Ozimek.

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie organizuje w ciągu roku artystycznego szereg imprez, zarówno sportowych jak i kulturalnych. Priorytetową imprezą kulturalną jest „Spotkanie z kulturą”. Została ona zapoczątkowana w lipcu 1985r. na granicy gminy Stary Dzików i gminy Obsza z okazji połączenia drogą asfaltową dwóch województw: przemyskiego i zamojskiego. Wówczas impreza organizowana była przez gminę Stary Dzików i gminę Obsza pod nazwą DNI MIEJSCOWOŚCI. W miarę zainteresowania mieszkańców obu województw impreza rozrosła się i w 1990r. zmieniono nazwę na SPOTKANIE Z KULTURĄ.

Inną imprezą folklorystyczną jest Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych. Zapoczątkowany on został w 1996r. pod nazwą Przegląd Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Stary Dzików, w późniejszym czasie rozszerzony o powiat lubaczowski, a w chwili obecnej o rejon Pogranicza Nadsańskiego. W 2002r. patronat nad przeglądem objął Starosta Powiatu Lubaczowskiego. Obecnie Regionalny Przegląd Grup Obrzędowych odbywa się pod nazwą „Wątki folkloru ludowego”.

Corocznie od 1992r. w pierwszą niedzielę lipca organizowany jest festyn sportowo-rekreacyjny „Puchar Lata ” -  turniej piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Lubaczowskiego z udziałem czterech drużyn, w tym drużyny z Ukrainy, a także FK Jasenov ze Słowacji, a także Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Stary Dzików. W trakcie festynu organizuje się gry i zabawy sportowe dla mieszkańców gminy.

Stałą imprezą coroczną w gminie Stary Dzików są DOŻYNKI organizowane w różnych miejscowościach naszej gminy, na których prezentują się zespoły artystyczne działające w naszej gminie.

Dla najmłodszych dzieci organizujemy corocznie Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Śpiewać każdy może”, dwa razy w roku Rajdy Rowerowe, w grudniu spotkanie ze św. Mikołajem.

Gminny Ośrodek Kultury również organizuje: Zimowy Turniej Drużyn Amatorskich w Piłce Siatkowej, Gminny Turniej Tenisa Stołowego, Warsztaty Palmy Wielkanocnej, Majówkę Strażacką ( 0d 2013 roku), Powitanie Lata w Cewkowie ( od 2012 roku), Wykopkowe Święto (od 2011 roku).W tym roku również zaczęły się odbywać zajęcia Zumby dla dorosłych.

Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie może pochwalić się rozwinięta współpracą transgraniczną z partnerami z Jasenova (Słowacja) i Busztyno na Ukrainie. Dzięki takiej współpracy poznajemy kulturę tych państw, poprzez ich występy na naszych imprezach, a także mamy możliwość promocji naszych zespołów za granicą.

Na terenie Gminy Stary Dzików działalność kulturalna jest bardzo rozwinięta. W każdej miejscowości znajduje się świetlica wiejska. Staramy się wyłapywać talenty i stwarzać im warunki do dalszego rozwoju. Dzięki ludziom otwartym i odważnym kultywujemy dobro naszej kultury ludowej i przekazujemy je młodszemu pokoleniu.
 

Stary Dzików, 20.11.2013r.

Opracował: Leszek Król, Edyta Panek